FUNDACJA

Gaudeix

Statut

Krakowskiej Fundacji Muzyki

Gaudeix

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Krakowska Fundacja Muzyki Gaudeix, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Panią Monikę Chrzanowską i Panią Halinę Boroni, zwane dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10 września 2021 roku przez notariusza Sandrę Błaszczyk-Kozłowską notariuszem w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kalwaryjskiej nr 12/12, Rep.A. 3536/2021, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2167 t.j z późn. zm.), dalej jako Ustawa i niniejszego Statutu.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§3

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a w zakresie służącym właściwemu realizowaniu swoich celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Fundację powołuje się na czas nieoznaczony.

§5

Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, oddziały oraz uczestniczyć w fundacjach oraz innych organizacjach pozarządowych działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, jak również być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§6
Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie określonym Ustawą sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
§7
Fundacja nie prowadzi działalność gospodarczej
§8
Fundacja może prowadzić działalność wspólnie z innymi fundacjami, również zagranicznymi, które mają podobne cele statutowe i wyrazi na to zgodę Zarząd Fundacji.
§9

1. Fundacja może przyznawać odznaczenia, medale i dyplomy za zasługi na jej rzecz.
2. Fundacja używa pieczęci z nazwą pełną lub nazwą skróconą Fundacji oraz jej danymi identyfikacyjnymi.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który jest ustalany przez Fundatorów.

Rozdział II

Cele i zasady działania

§10

Celem Fundacji jest:

 1. Edukacja społeczeństwa polskiego w zakresie muzyki.
 2. Działalność twórcza członków fundacji.
 3. Działalność, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Aktywizowanie społeczności lokalnych do odbioru kultury wysokiej.
 5. Działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie.
 6. Działania kulturalne oraz edukacyjne wspomagające społeczną aktywizację seniorów i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 7. Wspieranie i propagowanie integracji międzypokoleniowej.
 8. Inicjowanie lub udział w projektach krajowych i międzynarodowych mających na celu pozytywne kreowanie marki polskiej poprzez rozwój kultury oraz innych aktywności w tym zakresie w kraju i za granicą, propagowanie dorobku artystycznego polskich twórców i wykonawców w kraju i za granicą, edukację kulturalną, działania kulturalne, ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy.
 9. Działania na rzecz doskonalenia systemów zarządzania i gospodarowania dobrami kultury.
 10. Rozwój demokracji i integracji z Unią Europejską oraz innymi krajami na świecie.
 11. Zapoczątkowanie i rozwijanie inicjatyw proeuropejskich szczególnie związanych z edukacją kulturalną.
 12. Promocję i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie kultury lub jej służących.
 13. Podejmowanie współpracy z różnymi organizacjami w kraju i za granicą.
 14. Angażowanie twórców i liderów kultury oraz przedstawicieli biznesu, nauki i innych grup społecznych w celu działania na rzecz gospodarowania dobrami kultury i dziedzictwa Polski oraz narodów Europy
§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacja kulturalną i pobudzaniem aktywności twórczej, a w szczególności muzycznej.
 2. Popularyzację wiedzy oraz polskich osiągnięć naukowych i artystycznych w zakresie muzyki w kraju i za granicą.
 3. Iinicjowanie lub udział w projektach krajowych i międzynarodowych mających na celu poznawanie i upowszechnianie dorobku kulturowego Polski i innych państw europejskich.
 4. Działalność twórczą członków fundacji.
 5. Edukację kulturalna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizację seniorów.
 6. Rozwój demokracji i integracji z Unią Europejską oraz krajami świata.
 7. Organizację koncertów, spotkań, festiwali, konkursów, wystaw, dyskusji, imprez kulturalnych także w formie cyklicznej oraz zapewnienie promocji tych wydarzeń.
 8. Organizację kursów, warsztatów i szkoleń (również w formie cyklicznej) związanych z wykonawstwem szeroko pojętej muzyki w Polsce i za granicą.
 9. Wspieranie i popularyzowanie działalności wybranych zespołów muzycznych.
 10. Organizowanie wyjazdów artystycznych.
 11. Fundowanie stypendiów dla utalentowanych artystów.
 12. Współpracę z władzami samorządowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz innymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
 13. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
 14. Współpracę ze środowiskiem muzycznym w RP oraz poza jej granicami.
 15. Współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnych celach w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej.
 16. Działania na rzecz doskonalenia systemów zarządzania i gospodarowania dobrami kultury.
 17. Promocję i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie kultury lub jej służących.
 18. Sporządzanie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.
 19. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 20. Dystrybucja nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach oraz przez Internet.
 21. Prowadzenie działalności promocyjnej.
 22. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Fundacji z funduszy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, samorządowych, instytucji kultury, a także w ramach sponsoringu i mecenatu od przedstawicieli biznesu.
 23. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Fundacji z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, zagranicznych funduszy celowych oraz w ramach sponsoringu i mecenatu od firm zagranicznych, z przeznaczeniem na wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie kultury służących integracji Regionów Europy.

Rozdział III

Majątek oraz dochody Fundacji

§12
 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
 2. Majątek opisany w ust.1 powyżej zostaje wniesiony przez Fundatorów w całości gotówka w częściach równych.
 3. Majatek Fundacji stanowi wkład gotówkowy Fundatorów oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji, pochodzące w szczególności z:
  1) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
  2) zbiórek publicznych,
  3) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,
  4) odsetek bankowych i dochodów z papierów wartościowych.
§13

Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację służą wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji, w tym zadań należących do zadań sfery publicznej.

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15

Rada Programowa

 1. Dla merytorycznego wspierania działalności statutowej Fundacji, Fundatorzy powołują Radę Programową Fundacji.
 2. Rada Programowa Fundacji jest organem programowym i opiniotwórczym.
 3. Rada Programowa Fundacji posiada również uprawnienia do wskazania kandydatów na członków Zarządu w sytuacji wakatu na stanowisku członka Zarządu.
 4.  Rada Programowa Fundacji składa się z minimum 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
 5. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być tylko osoby fizyczne.
 6. Członkiem Rady Programowej Fundacji nie może być osoba będąca jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji.
 7. Członków Rady Programowej Fundatorzy powołują na czas nieokreślony.
 8. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.
 9.  Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
  1. opiniowanie najważniejszych programów działalności Fundacji,
  2. występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi Fundacji,
  3.  działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez propagowanie celów i osiągnięć Fundacji,
  4. wskazanie kandydatów na członków Zarządu w sytuacji wakatu na stanowisku członka Zarządu.
 10.  Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
 11. Zarząd nie jest związany uchwałami Rady Programowej.
 12.  Z tytułu pełnienia funkcji Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
 13. Członek Rady Programowej Fundacji traci uprawnienia do wykonywania tej funkcji:
  1. z chwilą pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Fundatorów,
  2. z chwilą śmierci,
  3. z powodu choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  4. z chwilą odwołania przez Fundatora,
 14.  Rada Programowa Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 15. Rada Programowa Fundacji może uchwalić Regulamin swego działania.
 16. W przypadku utraty przez członka Rady Programowej uprawnień do wykonywania funkcji w Radzie Programowej Fundatorzy powołują nowego członka Rady Programowej.
 17. W przypadku śmierci Fundatora, w zakresie uprawnienia wskazanego w pkt. 14 powyżej do powołania nowego członka Rady Programowej, w uprawnienia zmarłego Fundatora wchodzi jego spadkobierca wskazany w testamencie. W przypadku braku takiego wskazania spadkobiercy zmarłego Fundatora wskazują spośród siebie jedną osobę do pełnienia funkcji Fundatora.

Rozdział IV

Organy i sposób reprezentacji Fundacji

§16

Organami Fundacji są:

1. Zarząd.

§17
 1. Zarząd Fundacji może składać się od trzech do pięciu członków (Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów i członków Zarządu). O przydzieleniu funkcji w Zarządzie decydują jego członkowie w drodze uchwały.
 2. Członków pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy na czas nieokreślony.
 3. Fundatorzy mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybierany spośród członków Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach.
 6. Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się w stałych terminach określonych uchwałą Zarządu, a nadto posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane z inicjatywy Prezesa.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jeden członek Zarządu działający samodzielnie.

§19
 1. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo świadczyć pracę na rzecz Fundacji za wynagrodzeniem.
 2. Zarząd Fundacji wyznaczy pełnomocnika do spraw zatrudnienia.
 3. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
§20
 1. Zarząd Fundacji jest obowiązany wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, kierując się zawsze interesem Fundacji w zarządzaniu jej majątkiem i realizacją jej celów oraz przestrzegać obowiązującego prawa.
 2. Zarząd Fundacji w szczególności:
  1. reprezentuje Fundację na zewnątrz, opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów jej działania,
  2. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów jej działania,
  3. kieruje działalnością Fundacji, w tym rozstrzyga o finansowaniu jej statutowych celów,
  4. przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy,
  5. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz kieruje działalnością Fundacji,
  6. ustala strukturę organizacyjną, wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenia dla pracowników biura Fundacji,
  7. reprezentuje Fundację jako pracodawcę w rozumieniu Kodeksu Pracy,
  8. sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne z swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,
  9. sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe,
  10. określa wzory używanych przez Fundację odznak, pieczęci i emblematów,
  11. podejmuje decyzje dotyczące inwestycji Fundacji.
  12. podejmuje decyzje o zmianie statutu, rozszerzeniu celów statutowych,
  13. podejmuje decyzje o likwidacji i połączeniu Fundacji.
§21
 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą
  1.  śmierci członka Zarządu,
  2.  złożenia rezygnacji,
  3. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  4. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  5. uchylania się od pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
 2. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, kandydatów na nowego członka Zarządu wskazuje Rada Programowa.
 3. Pozostali członkowie Zarządu dokooptowują nowego członka Zarządu spośród kandydatów wskazanych przez Radę Programową. Uchwała Zarządu zapada zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§22

W przypadku śmierci Fundatora w jego prawa wstępuje spadkobierca, wskazany w testamencie. W przypadku braku takiego wskazania spadkobiercy zmarłego Fundatora wskazują spośród siebie jedną osobę do pełnienia funkcji Fundatora.

§23

Fundacja może łączyć się z innymi organizacjami w celu realizacji zadań statutowych oraz jej lepszego funkcjonowania. Decyzje w przedmiocie połączenia się z innymi organizacjami podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

§24

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

§25
 1. Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
 3. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na podmiotu wskazanego uchwałą Zarządu Fundacji.
 4.  Zarząd powołuje Likwidatora.
Kraków, dnia 10.09.2021 r.